Leverings/verkoop voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden & betalingsvoorwaarden Geldersevuurwerkhal

Artikel 1: Definities

Onder ‘consument’ wordt in deze voorwaarden verstaan de koper en/of opdrachtgever, natuurlijk persoon, die gebruik maakt van de goederen van deze webshop. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de consument en de Geldersevuurwerkhal..

Artikel 2: Vooruitbetaling

Vooruitbetalingen door de consument is  100% van de overeengekomen prijs. De overeenkomst tussen consument en de Geldersevuurwerkhal is definitief nadat de bestelling is geplaatst en de betaling is afgerond.

Artikel 3: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de Geldersevuurwerkhall niet kan worden toegekend.

Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

Een product wat niet door de importeur aan de Geldersevuurwerkhall geleverd kan worden zal worden vervangen voor een soortgelijk product van minimaal dezelfde waarde.

Artikel 4: Afhalen

De afhaaltermijn geldt als vaste termijn, tenzij partijen anders overeenkomen.

Bij het niet binnen de termijn afhalen van de bestelde goederen door de consument, uiterlijk 18:00 uur op 31 december van het lopende kalenderjaar. Indien 31 december op een zondag valt lees dan 30 december i.p.v. 31 december. Bij niet tijdig afhalen van uw bestelling volgt geen restitutie.

De gekochte en betaalde goederen kunnen worden afgehaald bij de Geldersevuurwerkhal gedurende de officiële verkoopdagen. Per persoon mag er maximaal 25 kg aan vuurwerk worden afgehaald.

Artikel 5: Betaling

Het aan de Geldersevuurwerkhall verschuldigde bedrag dient bij het plaatsen van de bestelling te worden voldaan. Tijdens de voorverkoop is het minimale orderbedrag € 20,00.

Betaling vindt plaats via de online betalingsmogelijkheden (i-Deal) die tijdens het bestelproces worden aangeboden, in de winkel kan contant of per pin betaald worden.

Artikel 6: Garantie en keuring

De geleverde goederen voldoen aan de normen die hiertoe door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld.

Artikel 7: Gebreken; klachttermijnen

De consument is gehouden de gekochte goederen onmiddellijk bij ontvangst te inspecteren en eventueel te reclameren. Indien de consument reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De Geldersevuurwerkhal is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de goederen na aflevering verkeerd worden vervoerd of gebruikt. Onder verkeerd gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan, de goederen gebruiken in voor het afsteken van vuurwerk slechte weersomstandigheden, de goederen binnen een gebouw en/of woning gebruiken of de goederen op een andere (strijdige) manier gebruiken dan op de verpakking is aangegeven.

Tevens is de Geldersevuurwerkhal niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat nadat consument de goederen na aflevering in gebruik heeft genomen of heeft bewerkt.

De aansprakelijkheid van de Geldersevuurwerkhal uit hoofde van de overeenkomst met de consument is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, doch in ieder geval tot een maximum van het orderbedrag of  deze aansprakelijkheid door de verzekering van de importeur wordt gedekt.

Artikel 9: Toepasselijk recht bij geschillen

Alle geschillen ter zake van de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met de Geldersevuurwerkhal  worden bij uitsluiting voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Op de overeenkomst, de uitleg en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 10: Partiële nietigheid

Indien één of meerdere bepalingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden nietig dan wel ongeldig worden verklaard blijven de overige bepalingen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht.

Partijen verplichten zich er toe de nietige dan wel ongeldige bepaling(en) te vervangen door één of meerdere nieuwe bindende bepaling(en) op zodanige wijze dat de nieuwe bepaling(en) zo weinig mogelijk afwijk(t)(en) van de bepaling(en) die zij vervang(t)(en) daarbij zoveel mogelijk rekening houdend met de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

Artikel 11: Diversen

Gratis vuurwerk wordt door de Geldersevuurwerkhal zelf bepaald en geldt alleen in de voorverkoop.

Mocht er een door u besteld artikel uitverkocht zijn, dan leveren wij daarvoor een gelijkwaardig of duurder artikel.

Artikel- en prijswijzigingen als gevolg van wettelijke regelingen of bepaling zijn voorbehouden.

De artikelen zijn niet op ware grootte afgebeeld.

Bij verkoop en gebruik van consumentenvuurwerk gelden de volgende minimum leeftijden:

Categorie 1: 12 jaar

Categorie 2: 16 jaar

Categorie 3: 18 jaar

Als er geen categorie vermeld staat op het vuurwerk dan is de op de verpakking vermeldde minimum leeftijd bindend, maar minstens 16 jaar.

Artikel 12: Privacy statement

De Geldersevuurwerkhal zal geen gebruik maken van de persoonlijke gegevens die via het bestelproces worden geregistreerd, tenzij de consument daartoe op enige wijze toestemming heeft gegeven.

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens?

Tenzij je uitdrukkelijk daarom wordt gevraagd beperkt de Geldersevuurwerkhal zich alleen tot de registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, betaling en de communicatie met de consument. De Geldersevuurwerkhal draagt zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in art. 8 van de Wet Persoonsregistraties.

Wie hebben toegang tot de gegevens?

Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door de Geldersevuurwerkhal zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.